حکایت جام جهانی و چشم های منتظر میلیاردها علاقه مند به فوتبال

رقابت های جام جهانی 2022 قطر از روز 30 آبان ماه امسال با حضور 32 تیم در قطر آغاز خواهد شد.

 

به گزارش نبأپرس، رقابت های جام جهانی 2022 قطر از روز 30 آبان ماه امسال با حضور 32 تیم در قطر آغاز خواهد شد.رقابت هایی که باعث شده است تا علاقه مندان به فوتبال بنوعی شمارش معکوس خود را برای دیدن بزرگترین رویداد ورزشی جهان آغاز کنند . رقابت هایی که پیش بینی می شود ، یکی از بهترین جام های جهانی ادوار مختلف تا امروز باشد و میلیاردها بیننده را یا به قطر بکشاند و یا پای جعبه جادویی تلویزیون بنشاند . رقابت هایی که تیم ملی شایسته ایران نیز در گروه 2 آن با تیم های انگلیس ، آمریکا و ولز همگروه و باید ثابت کند که بهترین تیم آسیا و برای صعودی سزاوارانه گام به رقابت های آن گذاشته است .

گروه بندی رقابتهای جام جهانی 2022 قطر

گروه یک : قطر، اکوادور ، سنگال ، هلند

گروه دو : انگلیس، ایران ، ایالات متحده ، ولز

گروه سه : آرژانتین ، عربستان ، مکزیک ، لهستان

گروه چهار: فرانسه ، استرالیا، دانمارک ، تونس

گروه پنج : اسپانیا، کاستاریکا، آلمان، ژاپن

گروه شش : بلژیک ، کانادا ، مراکش ، کرواسی

گروه هفت : برزیل ، صربستان ، سوئیس ، کامرون

گروه هشت : پرتغال ، غنا ، اروگوئه ، کره جنوبی

برنامه کامل، تاریخ و ساعت رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر به وقت تهران

*مرحله گروهی

۳۰ آبان

بازی اول : قطر ، اکوادور : ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه البیت

بازی دوم : سنگال ، هلند : ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه الثمامه

بازی سوم : انگلیس ، ایران : ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه

بازی چهارم : آمریکا ، ولز : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه احمد بن علی

اول آذر

بازی پنجم : آرژانتین ، عربستان : ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه الجنوب

بازی ششم : مکزیک ، لهستان : ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی هفتم : فرانسه ، استرالیا: ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه 974

بازی هشتم : دانمارک ، تونس : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

۲ آذر

بازی نهم : اسپانیا ، کاستاریکا: ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه احمد بن علی

بازی دهم : آلمان ، ژاپن : ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه الثمامه

بازی یازدهم : بلژیک ،کانادا : ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی دوازدهم : مراکش ، کرواسی : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه البیت

۳ آذر

بازی سیزدهم : برزیل ، صربستان : ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه الجنوب

بازی چهاردهم : سوئیس ، کامرون : ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی پانزدهم : پرتغال ، غنا : ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه ۹۷۴

بازی شانزدهم : اروگوئه ، کره جنوبی : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

۴ آذر

بازی هفدهم : انگلیس ، آمریکا : ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه احمد بن علی

بازی هجدهم : ولز، ایران : ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه الثمامه

بازی نوزدهم : قطر ، سنگال : ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی بیستم : هلند ، اکوادور : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه البیت

۵ آذر

بازی بیست‌ویکم : فرانسه ، دانمارک : ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه الجنوب

بازی بیست‌ودوم : تونس ، استرالیا: ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی بیست‌وسوم : آرژانتین ، مکزیک، ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه ۹۷۴

بازی بیست‌وچهارم : لهستان ، عربستان : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

۶ آذر

بازی بیست‌وپنجم : بلژیک ، مراکش : ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه احمد بن علی

بازی بیست‌وششم : کرواسی ، کانادا : ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه الثمامه

بازی بیست‌وهفتم : اسپانیا ، آلمان : ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی بیست‌وهشتم : ژاپن ، کاستاریکا: ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه البیت

۷ آذر

بازی بیست‌ونهم : پرتغال ، اروگوئه : ساعت ۱۳:۳۰ ورزشگاه الجنوب

بازی سی‌ام : کره جنوبی ، غنا : ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی سی‌ویکم : برزیل ، سوئیس : ساعت ۱۹:۳۰ ورزشگاه ۹۷۴

بازی سی‌ودوم : کامرون ، صربستان : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

۸ آذر

بازی سی‌وسوم : هلند ، قطر : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه احمد بن علی

بازی سی‌وچهارم : اکوادور ، سنگال : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه الثمامه

بازی سی‌وپنجم : ولز، انگلیس : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی سی‌وششم : ایران – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

۹ آذر

بازی سی‌وهفتم : لهستان ، آرژانتین : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه الجنوب

بازی سی‌وهشتم : عربستان ، مکزیک : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی سی‌ونهم : تونس ، فرانسه، ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه ۹۷۴

بازی چهلم : استرالیا ، دانمارک : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

۱۰ آذر

بازی چهل‌ویکم : ژاپن ، اسپانیا : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه احمد بن علی

بازی چهل‌ودوم : کاستاریکا ، آلمان : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه الثمامه

بازی چهل‌وسوم : کرواسی ، بلژیک : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

بازی چهل‌وچهارم : کانادا ، مراکش : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه البیت

۱۱ آذر

بازی چهل‌وپنجم : کامرون ، برزیل : ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الجنوب

بازی چهل‌وششم : صربستان ، سوئیس : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی چهل‌وهفتم : کره جنوبی ، پرتغال : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه ۹۷۴

بازی چهل‌وهشتم : غنا ، اروگوئه : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

مرحله یک‌هشتم نهایی

۱۲ آذر

بازی چهل‌ونهم : صدرنشین گروه A ، تیم دوم گروه B : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه خلیفه

بازی پنجاهم : صدرنشین گروه C تیم دوم گروه D : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه احمد بن علی

۱۳ آذر

بازی پنجاه‌ویکم : صدرنشین گروه D تیم دوم گروه C : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه الثمامه

بازی پنجاه‌ودوم : صدرنشین گروه B تیم دوم گروه A : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه البیت

۱۴ آذر

بازی پنجاه‌وسوم : صدرنشین گروه E تیم دوم گروه F : ساعت ۱۸:۳۰‌ ورزشگاه الجنوب

بازی پنجاه‌وچهارم : صدرنشین گروه G تیم دوم گروه H : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه ۹۷۴

۱۵ آذر

بازی پنجاه‌وپنجم : صدرنشین گروه F تیم دوم گروه E : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

بازی پنجاه‌وششم : صدرنشین گروه H تیم دوم گروه G : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

مرحله یک‌چهارم نهایی

۱۸ آذر

بازی پنجاه‌وهفتم : برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰ : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

بازی پنجاه‌وهشتم : برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴ : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه اجوکیشن سیتی

۱۹ آذر

بازی پنجاه‌ونهم : برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲ : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه البیت

بازی شصتم : برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶ : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه الثمامه

مرحله نیمه‌نهایی

۲۲ آذر

بازی شصت‌ویکم : برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸ : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه لوسیل

۲۳ آذر

بازی شصت‌ودوم : برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰ : ساعت ۲۲:۳۰ ورزشگاه البیت

۲۶ آذر

بازی شصت و سوم : دیدار رده‌بندی : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه بین‌المللی خلیفه

۲۷ آذر

بازی شصت و چهارم : دیدار فینال : ساعت ۱۸:۳۰ ورزشگاه لوسیل

 

انتهای پیام/


لینک خبر:دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =

دکمه بازگشت به بالا